Give to SALT

Our Gospel Statement

i. Gospel Essentials
ii. Gospel Distinctives
iii. Gospel Practices

1. Gospel Essentials | Євангельські основи | Евангельские основы

A. GOD | БОГ | БОГ

(EN) God is the Creator and Ruler of the universe. He has eternally existed in three persons: the Father, the Son, and the Holy Spirit. These three are co-equal and are one God.

(UA) Бог є Творцем і Володарем Всесвіту. Він вічно існує в трьох особах: Отець, Син і Святий Дух. Всі три особи є рівносутніми і є одним Богом.

(RU) Бог есть Творец и Владыка Вселенной. Он вечно существует в трех лицах: Отец, Сын и Святой Дух. Все три личности равносущны  и являются одним Богом.

B. JESUS CHRIST | ІСУС ХРИСТОС | ИИСУС ХРИСТОС

(EN) Jesus Christ is the Son of God. He is co-equal with the Father. Jesus lived a sinless human life and offered Himself as the perfect sacrifice for the sins of all people by dying on the cross. He arose from the dead after three days to demonstrate His power over sin and death. He ascended to Heaven’s glory and will return again someday to earth to reign as King of Kings and Lord of Lords.

(UA) Ісус Христос є Сином Божим. Він є рівносутнім з Отцем.  Ісус прожив, народившись людиною, абсолютно праведне, безгрішне життя на землі  і, померши на хресті, віддав себе, як досконалу жертву, за гріхи всіх людей. Він воскрес з мертвих на третій день, показавши Свою владу над гріхом і смертю. Він вознісся в небесну славу й одного дня повернеться на землю, як і обіцяв, щоб зацарювати, як Цар над царями і Пан над панами.

(RU) Иисус Христос есть Сын Божий. Он равносущный Отцу. Иисус прожил, родившись человеком, абсолютно праведную, безгрешную жизнь на земле и, умер на кресте, отдал Себя как совершенную жертву за грехи всех людей. Он воскрес из мертвых на третий день, показав Свою власть над грехом и смертью. Он вознесся в небесную славу и однажды вернется на землю, как и обещал, чтобы воцариться как Царь над царями и Господь над господами.

C. HOLY SPIRIT | СВЯТИЙ ДУХ | СВЯТОЙ ДУХ

(EN) The Holy Spirit is co-equal with the Father and the Son of God. He is present in the world to make men aware of their need for Jesus Christ. He also lives in every Christian from the moment of salvation. He provides the Christian power for living, understanding of spiritual truth and guidance in doing what is right. He gives every believer spiritual gifts when they are saved. As Christians we seek to live under His control daily.

(UA) Святий дух є рівносутній з Отцем і Сином Божим. Він перебуває  у цьому світі, щоб вказувати людям на їхню потребу в Ісусі Христі. Він живе в кожній народженій від Бога, людині  з моменту увірування. Він дає Божим дітям силу жити, розуміти духовні істини і скеровує їх до правильних вчинків. В момент спасіння Він дає кожному віруючому духовні дари. Як християни ми щодня прагнемо жити під Його керівництвом.

(RU) Святой Дух равносущный Отцу и Сыну Божьему. Он пребывает в этом мире, чтобы указывать людям на их нужду в Иисусе Христе. Он живет в каждом рождённом от Бога человеке  с момента уверования. Он дает Божьим детям силу жить, понимать духовные истины и направляет их к правильным поступкам. В момент спасения Он дает каждому верующему духовные дары. Как христиане мы ежедневно стремимся жить под Его руководством.

D. BIBLE | БІБЛІЯ | БИБЛИЯ

(EN) The Bible is God’s word. It was written by human authors under the supernatural guidance of the Holy Spirit. It is the supreme source of truth for Christian beliefs and living. It is the truth, because it is inspired by God without any mixture of error.

(UA) Біблія є Божим Словом. Вона написана, надприродним чином людьми, що були проваджені Святим Духом. Це найавторитетніше джерело істини для віри і життя християнина. Біблія є безпомилковою істиною, оскільки вона є богонадхненним Писанням.

(RU) Библия есть Слово Божие. Она написана людьми, которые были водимы Святым Духом. Это самый авторитетный источник истины для веры и жизни христианина. Библия является безошибочной истиной, она является богодухновенным Писанием.

E. MAN | ЛЮДИНА | ЧЕЛОВЕК

(EN) People are made in the spiritual image of God, to be like Him in character. People are the supreme object of God’s creation. Although every person has tremendous potential for good, all of us are marred by an attitude of dis-obedience toward God called “sin.” Sin separates people from God and causes many problems in life.

(UA) Люди створені за образом Бога і за подобою Його характеру. Людина є вінцем Божого творіння. Хоча кожна людина була наділена неймовірним потенціалом чинити добро, проте всі ми були спотворені непослухом Богу, який називається гріхом. Гріх відділив людей від Бога і спотворив Божий образ і подобу в людині. Людина стала рабом гріха і підлягає вічному Божому осуду.

(RU) Люди созданы по  образу Бога и подобию Его характера. Человек есть венец Божьего творения. Хотя каждый человек был наделён невероятным  потенциалом творить добро, но все мы были извращены непослушанием Богу, которое называется грехом. Грех отделил людей от Бога и исказил Божий образ и подобие в человеке. Человек стал рабом греха и подлежит вечному Божьему осуждению.

F. SALVATION | СПАСІННЯ | СПАСЕНИЕ

(EN) Salvation is God’s free gift to us, but we must accept it by faith. We can never make up for our sin by good works. Professing faith in Jesus Christ alone for forgiveness of sins is the only way anyone can be saved from sin’s penalty. Eternal life begins the moment one receives Jesus Christ into his life by faith.

(UA) Спасіння — це безкоштовний Божий дарунок, який приймається  виключно вірою. Ми ніколи не зможемо викупити свої гріхи добрими ділами. Для всіх людей є лише один шлях уникнути покарання за гріх — сповідувати віру в Ісуса Христа для прощення гріхів. Вічне життя розпочинається в момент прийняття людиною Ісуса Христа у своє життя через віру.

(RU) Спасение – это бесплатный Божий дар, который принимается, исключительно, верой. Мы никогда не сможем искупить свои грехи добрыми делами. Для всех людей только один путь избежать наказания за грех – исповедывать веру в Иисуса Христа для прощения грехов. Вечная жизнь начинается в тот момент, когда человек верой принимает Иисуса Христа в свою жизнь.

G. ETERNAL SECURITY | БЕЗПЕКА СВЯТИХ | БЕЗОПАСНОСТЬ СВЯТЫХ

(EN) Because God gives us eternal life as a free gift through Jesus Christ, the true believer is secure in that salvation for eternity. If you have been genuinely saved through faith in Jesus Christ, you cannot “lose” it. Salvation is maintained by the grace and power of God, not by self-effort. It is the grace and keeping power of God that gives us security.

(UA) Оскільки Бог дарує нам вічне життя як подарунок, завдяки Ісусу Христу, істинно  віруюча людина може бути впевнена в цьому спасінні на вічність. Якщо людина істинно спасенна  через віру в Ісуса Христа, вона не може це втратити. Спасіння зберігається благодаттю і силою Божою, а не власними зусиллями. Саме благодать і підтримуюча сила Божа, дають віруючим вічну безпеку.

(RU) Поскольку Бог дает нам вечную жизнь как безвозмездный дар через Иисуса Христа, истинно верующий уверен в этом спасении на вечность. Если вы действительно спасены через веру в Иисуса Христа, вы не можете это потерять. Спасение сохраняется  благодатью и силой Бога, а не собственными усилиями. Именно благодать и сохраняющая сила Божья дарует верующим вечную безопасность.

H. ETERNITY | ВІЧНІСТЬ | ВЕЧНОСТЬ

(EN) People were created to exist forever. We will either exist eternally separated from God by sin, or live eternally with God through forgiveness and salvation. To be eternally separated from God is hell. To be eternally in unison with Him is eternal life. Heaven and hell are real places of eternal existence.

(UA) Люди створені, щоб існувати вічно. Ми будемо існувати вічно, або бувши відокремленими гріхом від Бога, або живучи з Богом, завдяки прощенню і спасінню. Пекло — це вічне відокремлення від Бога. Вічне життя — це вічне єднання з Богом. Небеса і пекло є реальними місцями, де люди існують вічно.

(RU) Люди созданы, чтобы существовать вечно. Каждый человек будет существовать вечно, или будучи отделенным из-за греха от Бога, или живя с Богом, благодаря прощению и спасению. Вечное отделение от Бога – это ад. Вечное единение с Богом – это вечная жизнь. Небеса и ад – реальные места, которые существуют вечно.

I. EVANGELISM & MISSIONS | ЄВАНГЕЛИЗМ І МІСІОНЕРСТВО | ЕВАНГЕЛИЗМ И МИССИОНЕРСТВО

(EN) It is the duty and privilege of every follower of Christ and every church of the Lord Jesus Christ to endeavor to make disciples of all nations.

(UA) Це є обов'язком і честю для кожної церкви Ісуса Христа та кожного Його послідовника — пристрастно прагнути робити усі народи Його учнями.

(RU) Долг и привилегия каждой церкви Господа Иисуса  Христа и каждого последователя Христа — ревностно стремиться делать учеников из всех народов.

J. FAMILY | СІМ'Я | СЕМЬЯ

(EN) God has ordained the family as the foundational institution of human society. Marriage is the unity of one man and one woman in covenant commitment for a lifetime. The husband and wife are of equal worth before God, since both are created in God’s image. The marriage relationship models the way God relates to His people. Children, from the moment of conception, are a blessing and heritage from the Lord.

(UA) Бог установив  сім'ю, як основну засаду людського суспільства. Шлюб — це союз одного чоловіка й однієї жінки, у заповітній посвяті один одному на все життя. Чоловік і дружина є однаково рівними перед Богом, оскільки обоє створені за Його образом, але наділені  різними ролями. Шлюбні стосунки є наочністю Божих стосунків з Його народом. Діти з моменту зачаття є благословенням і спадщиною від Господа.

(RU) Бог основал семью, как основополагающий институт человеческого сообщества. Брак — это союз одного мужчины и одной женщины, основанный на завете друг с другом на всю жизнь. Муж и жена равноценны перед Богом, поскольку оба созданы по образу Божию, но при этом они наделены разными ролями. Брачные отношения призваны отображать отношения между Богом и Его народом. Дети с момента зачатия являются благословением и наследием от Господа.

2. Gospel Distinctives | Євангельські особливості | Евангельские особенности

(EN) We have 6 Gospel Distinctives that serve our churches

(UA) Ми визначили шість євангельських положень, які служать нашим церквам-партнерам:

(RU) Мы определили шесть евангельских особенностей, которые служат нашим церквам- партнерам.

A. CHURCHES ARE CENTERED ON THE GOSPEL | ЄВАНГЕЛІЄ-ЦЕНТРИЧНІСТЬ ЦЕРКВИ | Евангелие – центричность церкви

(EN) The gospel is the good news of Jesus Christ. We believe that Jesus lived a life we could not live, died a death we should have died, is our sacrifice we could not give, and is our conquering King over the enemies we could not conquer. We believe the gospel is the center of all life and ministry practice. We believe the gospel is the source of all redemption and renewal in the world.

(UA)Євангеліє — це добра новина про Ісуса Христа. Ми віримо, що Ісус прожив життя так, як не могли б прожити ми, що Він помер замість нас і приніс за нас жертву, яку не могли б принести ми самі, і як Цар переміг ворогів, яких ми не могли б перемогти. Ми віримо, що Євангеліє є центром всього життя і всього служіння. Ми віримо, що Євангеліє є джерелом викуплення й обновлення світу.

(RU) Евангелие – это хорошая новость об Иисусе Христе. Мы верим, что Иисус прожил жизнь так, как мы не могли бы прожить, что Он умер вместо нас и принес за нас жертву, которую не могли бы принести мы сами, и как Царь победил врагов, которых мы не могли бы победить. Мы верим, что Евангелие есть центр всей жизни и всего служения. Мы верим, что Евангелие является источником искупления и обновления мира.

B. CHURCHES ARE ROOTED IN PROTESTANT THEOLOGY | ЦЕРКВИ ВКОРІНЕНІ В ПРОТЕСТАНТСЬКУ ТЕОЛОГІЮ | ЦЕРКВИ ОСНОВАНЫ НА ПРОТЕСТАНТСКОЙ ТЕОЛОГИИ

(EN) By Reformed theology, we refer to a theology rooted in the major tenets of Protestantism -- the doctrine of Scripture, the sovereignty of God, the doctrine of salvation, and the necessity of evangelism.

(UA) Реформованим богослів’ям ми називаємо богослів’я, яке ґрунтується на основних засадах протестантизму — біблійна догматика, Божа суверенність, доктрина про спасіння, необхідність євангелизму.

(RU) Реформированным богословием мы называем богословие, основанное на основных принципах протестантизма — библейская догматика, суверенность Божия, доктрина о спасении, необходимость евангелизма.

i.     Doctrine of Scripture | Доктрина Писання | Доктрина Писания

(EN) Reformed theology teaches that the Bible, as the Word of God, is (1) inspired, or God-breathed, and thus of divine origin; (2) authoritative, or possessing ultimate authority in all matters of faith and practice; (3) sufficient, containing everything needed for salvation and living godly lives, (4) necessary, or essential for the church’s very existence, (5) clear, or understandable for all Christians; (6) truthful in all that it affirms; and (7) powerful, being the power of God for salvation, sanctification, and transformation. The canon of Scripture consists of sixty-six books and excludes the apocryphal writings as found in the Roman Catholic or Orthodox canons.

(UA) Реформоване богослів’я сповідує, що Біблія як Слово Боже є (1) богонатхненною — має божественне походження; (2) авторитетною — представляє найвищий авторитет у питаннях віри і практичного життя; (3) достатньою — містить у собі все необхідне для спасіння і побожного життя; (4) необхідною — основою самого існування церкви; (5) зрозумілою — доступною для відроджених християн; (6) правдивою в усіх своїх твердженнях; (7) потужною — володіє Божою силою, щоб спасати, освячувати і преображати. Канон Писання складається з шістдесяти шести книг і не включає в себе второканонічні та апокрифічні твори, які визнаються римо-католицькою, греко-католицькою та православною церквами.

(RU) Реформированное богословие исповедует, что Библия как Слово Божье является (1) богодухновенной – имеет божественное происхождение; (2) авторитетной – представляет высочайший авторитет в вопросах веры и практики; (3) достаточной – включает в себя все необходимое для спасения и благочестивой жизни; (4) необходимой – основой самого существования церкви; (5) понятной – доступной для возрождённых христиан; (6) правдивой во всех своих утверждениях; (7) мощной – обладает Божьей силой для спасения, освящения и преображения. Канон Писания состоит из шестидесяти шести книг и не включает в себя второканонические и апокрифические произведения, признанные римско-католической, греко-католической или православной церквями.

ii.     Sovereignty of God | Божа суверенність | Божья суверенность

(EN) Reformed theology teaches that God, from all eternity, foreordains whatsoever will come to pass in such a way that he is not the author of evil. As good, wise, and all-powerful, God completes his will. His plans can never be thwarted and nothing takes him by surprise. This sovereignty neither removes the responsibility of the creature nor denies secondary causes.

(UA) Реформоване богослів’я навчає, що Бог споконвіку, наперед призначив усе, що має статися, таким чином, що Він не є автором жодного зла. Бувши добрим, мудрим і всемогутнім, Бог звершує Свою волю. Його плани — незаперечні, і ніщо не може здивувати Його. Така суверенність не знімає відповідальності з творіння і не заперечує існування вторинних причин.

(RU) Реформированное богословие учит, что Бог испокон веков, заранее назначил все, что должно произойти, таким образом, что Он не является автором никакого зла. Будучи добрым, мудрым и всемогущим, Бог совершает Свою волю. Его планы неоспоримы, и ничто не может удивить Его. Такая суверенность не снимает ответственности с творения и не отрицает существование вторичных причин.

iii.     Doctrine of Salvation | Доктрина спасіння | Доктрина спасения

(EN) Reformed theology teaches that God in His grace and mercy has chosen to redeem a people to Himself, delivering them from sin and death through the sinless life, sacrificial death, burial, resurrection, and ascension of Jesus Christ. Salvation is ultimately the work of God—planned, completed, and guaranteed in its ultimate outcome by him—to save dead sinners. This salvation is appropriated through repentance from sin and faith in Jesus Christ apart from any and all human cooperation, work, merit, and effort.

(UA) Реформоване богослів’я навчає, що Бог у Своїй благодаті та милості вирішив викупити людей для Себе, врятувавши від гріха та смерті через безгрішне життя, жертовну смерть, поховання, воскресіння та вознесіння Ісуса Христа. Спасіння є виключно Божою роботою — Ним Самим сплановане, зверешене і гарантоване спасіння духовно мертвих грішників, без будь-якої людської співучасті, дії, зусилля або заслуги. Це спасіння —дар, яркий приймається вірою в Ісуса Христа через розкаяння в гріхах.

(RU) Реформированное богословие учит, что Бог по Своей благодати и милости решил искупить людей для Себя, избавив их от греха и смерти через безгрешную жизнь, жертвенную смерть, погребение, воскресение и вознесение Иисуса Христа. Спасение является сугубо Божьей работой — Им Самим спланировано, совершено и гарантировано спасение духовно мертвых грешников, без всякого человеческого соучастия, действия, усилия или заслуги. Это спасение — дар, принимаемый через веру в Иисуса Христа и раскаяние в грехах.

iv.     Necessity of Evangelism | Необхідність євангелизму | Необходимость евангелизма 

(EN) Reformed theology teaches that the gospel of Jesus Christ is the power of God for salvation to everyone who believes and, as such, must be proclaimed to sinners. Evangelism is the communication of the good news in a way that can be grasped by its hearers, and the church is under obligation to engage regularly, prayerfully, passionately, unceasingly, locally and globally in such [proclamation.]

(UA) Реформоване богослов’я сповідує, що Євангеліє Ісуса Христа є Божою силою для спасіння кожного, хто вірує, і тому повинне бути проповідуване грішникам. Євангелизм — це проголошення доброї звістки слухачам зрозумілим чином. Церква зобов'язана з молитвою, регулярно, пристрасно, невпинно брати участь у такому проголошенні – як у місті свого розташування, так і у всьому світі.

(RU) Реформированное богословие исповедует, что Евангелие Иисуса Христа является Божьей силой для спасения каждого верующего и потому должно быть проповедуемое грешникам. Евангелизм – это провозглашение доброй вести слушателям понятным образом. Церковь обязана с молитвой, регулярно, страстно, постоянно участвовать в таком провозглашении – как на месте своего расположения, так и во всем мире.

C. CHURCHES PRACTICE THE ORDINANCES OF BAPTISM AND THE LORD’S SUPPER | ЦЕРКВИ, ЩО ЗВЕРШУЮТЬ ДВІ ВИДИМІ ЗАПОВІДІ: ХРЕЩЕННЯ І ГОСПОДНЮ ВЕЧЕРЮ | ЦЕРКВИ, ПРАКТИКУЮТ ДВА ТАИНСТВА: КРЕЩЕНИЕ И ВЕЧЕРЮ ГОСПОДНЮ.

(EN) We believe that baptism and the Lord’s Supper are ordained by the Lord Jesus himself. The former is connected with entrance into the body of believers, the latter with ongoing covenant renewal. Together they are simultaneously God’s pledge to us, divinely ordained means of grace, our public vows of submission to the once crucified and now resurrected Christ, and anticipations of his return and of the consummation of all things.

(EN) In addition, we believe that baptism is an act of obedience symbolizing the believer's association with the Triune God; faith in a crucified, buried, and risen Savior; the believer's death to sin; the burial of the old life; the resurrection to walk in newness of life in Christ Jesus; and a testimony to believer’s faith in the final resurrection of the dead.

(UA) Ми віримо, що хрещення і Господня вечеря є заповідями Самого Господа Ісуса Христа. Хрещення є проголошенням долучення до церкви Ісуса Христа. Господня вечеря пов’язана з постійним оновленням заповіту. Разом і водночас вони є для нас Божою обітницею, Богом призначеними засобами благодаті, нашими привселюдними обітницями підкорятися розп'ятому і воскреслому Христу, очікуванням Його повернення, після чого  всьому настане кінець.

(UA) Окрім того, ми віримо, що хрещення є актом послуху, який символізує причетність віруючого до Триєдиного Бога; віру в розп'ятого, похованого і воскреслого Спасителя; смерть віруючого для гріха; поховання старого життя; воскресіння для оновленого життя в Ісусі Христі; свідчення його віри на день воскресіння всіх померлих.

(RU) Мы верим, что Крещение и Вечеря Господня являются заповедями Самого Господа Иисуса Христа. Крещение является провозглашением приобщения к церкви Иисуса Христа. Вечеря Господня связана с постоянным обновлением завета. Вместе с тем они являются для нас Божьим обетованием, Богом назначенными средствами благодати, нашими публичными обещаниями подчиняться распятому и воскресшему Христу, ожиданием Его возвращения, после чего всему придет конец.

(RU) Кроме того, мы верим, что крещение является актом послушания, символизирующим причастность верующего к Триединому Богу; веру в распятого, погребенного и воскресшего Спасителя; смерть верующего для греха; погребение старой жизни; воскресение для обновленной жизни в Иисусе Христе; свидетельство его веры в день воскресения всех умерших.

D. CHURCHES VIEW THE SPIRITUAL GIFTS AS NON-DIVISIVE | ЦЕРКВИ НЕ РОЗГЛЯДАЮТЬ ВІДМІННОСТІ У ПОГЛЯДАХ НА ДУХОВНІ ДАРИ, ЯК ПРИЧИНУ ДЛЯ РОЗДІЛУ | ЦЕРКВИ НЕ РАССМОТРИВАЮТ РАЗЛИЧИЯ ВО ВЗГЛЯДАХ НА ДУХОВНЫЕ ДАРЫ, КАК ПРИЧИНУ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ

(EN) As an open-handed issue, it is important for our churches to be non-divisive over this issue. This is not a source of contention. The central mission is how are we making disciples.

(EN) Because this is a non-salvation area of contention between believers, we will not have a place in our network where the gift of tongues (and other supernatural gifts) is encouraged or practiced.

(UA) Залишаючи це питання відкритим, важливо, щоб церкви - партнери не мали поділу з цього приводу. Це питання не може бути причиною суперечки. У центрі уваги залишається Велике Доручення — робити людей учнями Ісуса Христа.

(UA) Оскільки тема "надприродних дарів" (у тому числі дар інших мов) не стосується питання спасіння але викликає чимало суперечок між віруючими, тому на наших заходах ми не практикуватимемо та не заохочуватимемо до цього.

(RU) Оставляя этот вопрос открытым, важно, чтобы церкви - партнеры не допускали разделения по этому поводу. Этот вопрос не может являться причиной спора. В центре внимания остается Великое Поручение — делать людей учениками Христа.

(RU) Поскольку тема "сверхъестественных даров" (в том числе дар иных языков) не касается вопроса спасения, но вызывает немало споров между верующими, поэтому на наших мероприятиях мы не будем практиковать и поощрять этого.

E. CHURCHES HOLD TO AN ORTHODOX VIEW OF MARRIAGE AND SEXUALITY | ЦЕРКВИ ПРИТРИМУЮТЬСЯ ТРАДИЦІЙНОГО ПОГЛЯДУ НА ШЛЮБ І СТАТЕВІ ВІДНОСИНИ | ЦЕРКВИ ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ ТРАДИЦИОННОГО ВЗГЛЯДА НА БРАК И ПОЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

(EN) We believe that God creates each person as male or female. These two distinct, complementary genders together reflect the image of God (Gen 1:26-27). Rejection of one’s biological sex is a rejection of creation in the image of God.

(EN) We believe that the term “marriage” has only one meaning: the uniting of one man and one woman in a single, exclusive union, as delineated in Scripture (Gen 2:18-25). We believe that God intends sexual intimacy to occur only between a man and a woman who are married to each other. (1 Cor 6:18; 7:2-5; Heb 13:4.)

(EN) We believe that any form of sexual immorality (including adultery, fornication, homosexual behavior, bisexual conduct, bestiality, incest, and use of pornography) is sinful and offensive to God. (Matt 15:18-20; 1 Cor 6:9-10.)

(UA) Ми віримо, що Бог створив кожну людину або чоловіком, або жінкою. Ці дві окремі і взаємодоповнюючі одна одну статі разом відображають Божий образ (Буття 1:26-27). Відмова від власної біологічної статі є відмовою від Божого задуму створення людини за Божим образом.

(UA) Ми віримо, що термін «шлюб» має лише одне значення: об'єднання одного чоловіка з однією жінкою в єдиному, непорушному союзі так, як це визначає Писання (Буття 2:18-25). Ми віримо, щоб Бог призначив статеві стосунки для чоловіка і жінки, які перебувають в шлюбі один з одним (1 Коринтян 6:18; 7:2-5; Євреїв 13:4).

(UA) Ми віримо, що будь-яка форма статевої розпусти, в тому числі перелюб, блуд, гомосексуальні стосунки, бісексуальна поведінка, скотоложство, інцест а також будь-яке використання порнографії, є гріховною та гнівить Бога (Матвія 15:18-20; 1 Коринтян 6:9-10).

(RU) Мы верим, что Бог сотворил каждого человека или мужчиной, или женщиной. Эти два отдельных и взаимодополняющих пола вместе отражают образ Божий (Бытие 1:26-27). Отказ от собственного биологического пола, есть отказ от своего создания по Божьему образу.

(RU) Мы верим, что термин «брак» имеет только одно значение: соединение одного мужчины с одной женщиной в единственном в своем роде нерушимом союзе так, как это определяет Писание (Бытие 2:18-25). Мы верим, что Бог создал половые отношения только для мужчины и женщины, котрые состоят в браке друг с другом (1 Коринфянам 6:18; 7:2-5; Евреям 13:4).

(RU) Мы верим, что любая форма полового разврата, в том числе прелюбодеяние, блуд, гомосексуальные отношения, бисексуальное поведение, скотоложство, инцест, а также любое использование порнографии, является греховной и оскорбляет Бога (Матфея 15:18-20; Коринфянам 6:9-10).

F. CHURCHES ARE ELDER-LED AND DEACON-SERVED | СТАРIЙШИНИ/ПАСТОРИ ВЕДУТЬ, А ДЬЯКОНА СЛУЖАТЬ | СТАРЕЙШИНЫ/ПАСТОРА ВЕДУТ, А ДЬЯКОНА СЛУЖАТ

(EN) We believe that God gives pastors/elders to the church to shepherd the flock, preach and teach the word, pray, and exercise primary leadership of the body.

(EN) The New Testament recognizes two offices for leaders in the church: pastors/elders and deacons/deaconesses. Men and women are gifted for service in the church as deacons. The office of pastor/elder is limited to men as qualified by Scripture

(UA) Ми віримо, що Бог доручив пасторам/пресвітерам пасти духовну отару, проповідувати і навчати Слову, молитися та виконувати основні лідерські ролі в Тілі Христовому.

(UA) Новий Заповіт визначає дві керівні ролі в церкві: пастори/старійшини і диякони/диякониси. Чоловіки і жінки мають дари, необхідні для дияконського служіння в церкві. Згідно Писання, роль пастора/старійшини може виконувати лише чоловік.

(RU) Мы верим, что Бог поручил пасторам/старейшинам пасти стадо, проповедовать и учить Слову, молиться и выполнять основные лидерские роли в теле.

(RU) Новый Завет определяет две руководящие роли в церкви: пасторы/старейшины и диакона/диаконисы. Мужчины и женщины имеют дары, необходимые для дьяконского служения в церкви. Согласно Священному Писанию, роль пастора/старейшины может выполнять только мужчина.

3. Gospel Practice | Євангельське застосування | Евангельское применение

(EN) We have 3 Gospel Practices that serve our churches.

(UA) Ми використовуємо три євангельські принципи, які служать у церквах – партнерах.

(RU) Мы используем три евангельских принципа, которые служат церквам - партнерам.

A. CHURCHES PRACTICE OBEDIENCE TO THE GREAT COMMISSION | ЦЕРКВИ ПРАКТИЧНО ВИЯВЛЯЮТЬ ПОСЛУХ ВЕЛИКОМУ ДОРУЧЕННЮ | ЦЕРКВИ ПРАКТИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЮТ ПОСЛУШАНИЕ ВЕЛИКОМУ ПОРУЧЕНИЮ 

(EN) It is our conviction that all SALT churches are practicing obedience to the Great Commission found in Matthew 28:16-20. We believe that all churches should be participating in the gospel going to all nations. SALT churches will practice obedience to the Great Commission by participating at some level in 1) Planting Churches; 2) Sending Missionaries; and 3) Giving Financially to Global Missions.

(UA) Ми переконані, що всі церкви-партнери SALT практикують послух Великому Дорученню, описаному в Євангелії від Матвій 28:16-20. Ми віримо, що всі церкви повинні брати участь у проповіді євангелії всім народам. Церкви-партнери SALT практикують послух Великому Дорученню, беручи участь у 1) насадженні нових церков; 2) спорядженні та відправці місіонерів на місця служіння; і 3) у пожертвуванні грошей на глобальні місії.

(RU) Мы убеждены, что все церкви-партнеры SALT практикуют послушание Великому Поручению, описанному в Евангелии от Матфея 28:16-20. Мы верим, что все церкви должны участвовать в проповеди Евангелия всем народам. Церкви - партнеры SALT практикуют послушание Великому Поручению, участвуя в 1) основании новых церквей; 2) снаряжении и отправке миссионеров на места служения и 3) в пожертвовании денег на глобальные миссии.

B. CHURCHES PRACTICE OBEDIENCE TO THE GREAT COMMANDMENT |ЦЕРКВИ ВИЯВЛЯЮТЬ ПРАКТИЧИЙ ПОСЛУХ НАЙБІЛЬШІЙ ЗАПОВІДІ | ЦЕРКВИ ПРАКТИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЮТ ПОСЛУШАНИЕ ВЕЛИКОЙ ЗАПОВЕДИ

(EN) In the same way SALT churches are obedient to the Great Commission, SALT churches will practice obedience to Matthew 22:36-40. This means that our churches will have both a global posture and a local posture in practice missions and outreach in the neighborhoods, communities, and cities they find themselves.

(UA) Так само, як церкви-партнери SALT слухняні Великому Дорученню, вони виявляють послух сказаному в Євангелії від Матвія 22:36-40. Це означає, що церкви-партнери мають глобальне та місцеве практичне місіонерське служіння, досягаючи міста, громади та населені пункти, де вони знаходяться.

(RU) Так же, как церкви - партнеры SALT послушны Великому поручению, они проявляют послушание сказанное в Евангелии от Матфея 22:36-40. Это значит, что церкви-партнеры имеют глобальное и местное практическое миссионерское служение, достигая города, общины и населенные пункты, в которых они находятся.

C. CHURCHES ARE SEEKING TO BE FINANCIALLY HEALTHY AND INDEPENDENTLY SUSTAINABLE | ЦЕРКВИ ПРАГНУТЬ БУТИ ФІНАНСОВО ЗДОРОВИМИ І САМОДОСТАТНІМИ | ЦЕРКВИ СТРЕМЯТСЯ БЫТЬ ФИНАНСОВО ЗДОРОВЫМИ И НЕЗАВИСИМЫМО САМОДОСТАТОЧНЫМИ

(EN) One of the marks of a healthy church is when a church is independently sustainable and financially healthy. It is our conviction and belief that all SALT churches strive to be financially healthy. This means that all SALT churches work towards paying their pastors (1 Tim. 5:17) as a part of their annual budget.

(UA) Одна з ознак здорової церкви – це здоров'я у питаннях фінансів та фінансове самозабезпечення. Ми віримо і глибоко переконані, що всі церкви-парнери SALT прагнуть бути здоровими у питаннях фінансів. Це також означає, що всі церкви-партнери SALT намагаються оплачувати служіння своїх пасторів (1 Тимофія 5:17) і включають це до свого річного бюджету.

(RU) Один из признаков здоровой церкви – это здоровье в вопросах финансов и финансовая самостоятельность. Мы верим и глубоко убеждены, что все церкви -парнеры SALT стремятся быть здоровыми в вопросах финансов. Это также означает, что все церкви- парнеры SALT стараются оплачивать служение своих пасторов (1 Тимофею 5:17) и включают это в свой годовой бюджет.